Home » Only You เลขาฯ คู่ใจ by เซียงอิ่น
Only You เลขาฯ คู่ใจ เซียงอิ่น

Only You เลขาฯ คู่ใจ

เซียงอิ่น

Published
ISBN :
Paperback
320 pages
Enter the sum

 About the Book 

รูไวดวยวาการเปนเลขานุการสาวมืออาชีพไมใชเรืองงายๆ เลย...เพราะเชือคำโบราณทีวาสมภารไมควรกินไกวัด คนอยางเขา ‘เคนริค’ ประธานกรรมการกลุมบริษัทเซียคนนี ตอใหเปนเพลยบอยอันดับหนึงในไตหวัน มีแฟนไมซำหนา ควงสาวไมซำวัน แตเขากไมมีทางทีจะไปทำกอรอกอติกกับเลขาฯMoreรู้ไว้ด้วยว่าการเป็นเลขานุการสาวมืออาชีพไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย...เพราะเชื่อคำโบราณที่ว่าสมภารไม่ควรกินไก่วัด คนอย่างเขา ‘เคนริค’ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเซี่ยคนนี้ ต่อให้เป็นเพลย์บอยอันดับหนึ่งในไต้หวัน มีแฟนไม่ซ้ำหน้า ควงสาวไม่ซ้ำวัน แต่เขาก็ไม่มีทางที่จะไปทำก้อร่อก้อติกกับเลขาฯ ของตัวเองเด็ดขาด!แต่เชอรีส เลขาฯ ของเขาคนนี้... เธอทั้งสวย ทั้งเก่ง และทั้งฉลาด เรียกได้ว่ามีเธออยู่ใกล้ๆ เขาก็สบายไปโข เพราะไม่ว่าจะงานหลวงงานราษฎร์ เชอรีสจัดการได้ไม่มีที่ติ... ก็ขนาดการจัดลำดับคู่นอนของเขา เธอก็ยังดูแลให้!รู้ใจกันทุกอย่างขนาดนี้... นี่เขาหลงงมงายเชื่อคำโบราณมากไปรึเปล่านะ ถึงปล่อยให้เธอลอยนวลอยู่นอกหัวใจนานแบบนี้ ไม่ได้การล่ะ เขาควรรีบปฏิบัติการเปลี่ยนเธอจากเลขาฯ ที่คอยดูแลทุกเรื่องรอบกาย มาเป็นเลขาฯ ที่คอยดูแลทุกๆ เรื่องในหัวใจให้เร็วที่สุด